Ang dating biblia search

Posted by / 13-Dec-2019 13:32

Ang Peshitta na isinalin sa lenggwaheng Syriac ang bibliang ginagamit sa iglesiang Syriac.

Software ng pagbabasa ng Biblia kasama ang buong suporta para sa Tagalog at Ingles bilingual.

Choose a book from the list on the left, or start reading one of the suggested stories below.

You can choose a different translation of the Bible by selecting from the drop-down menu above.

Bago matuklasan ang Dead Sea Scrolls sa kweba ng Qumran noong 1947 hanggang 1956, ang pinakamatandang pragmentaryong (hindi kumpleto) manuskrito ng Hebreo ang Nash Papyrus na isinulat mula 150 hanggang 110 BCE.

Ang pinakamatandang kumpletong manuskrito ng Lumang Tipan (Tanakh) ay Codex Sinaiticus (ika apat na siglo CE) na kinopya mula sa Griyegong Salin na Septuagint.

Ayon kay Hesús, siya ay maghaharì mulâ sa kaniyang trono ng kaluwalhatian kasama ang kaniyang mga Apostól upang humatol sa 12 lipì ng Israel (Mateo ).

This app is also available for different operating system platforms such as android, Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / XP / Vista, Mac, i OS.

Bagong Tipán Ang Bagong Tipán ay naglalaman ng mga salaysay tungkol sa karakter na si Hesús at ang kanyang mensahe ng kaligtasan sa kanyang mga alagád.

Si Hesús ay nagpakakilala na tagapágligtás sa pagwawakás ng mundó na magaganáp noong unang siglo CE (Mateo , Marcos , Marcos , Marcos , Marcos , Lukas , Mateo ).

At tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli, na isang tatak ng katuwiran ng pananampalataya na nasa kaniya samantalang siya’y nasa di-pagtutuli: upang siya’y maging ama ng lahat ng mga nagsisisampalataya, bagaman sila’y nasa di-pagtutuli, upang ang katuwiran ay maibilang sa kanila; At ang ama ng pagtutuli nila na hindi lamang sa pagtutuli, kundi pati naman sa mga nagsisilakad sa mga bakas niyaong pananampalataya ng ating amang si Abraham na nasa kaniya nang siya’y nasa di-pagtutuli.

Dahil dito’y sa pananampalataya, upang maging ayon sa biyaya; upang ang pangako ay lumagi sa lahat ng binhi; hindi lamang sa nasa kautusan, kundi pati naman sa nasa pananampalataya ni Abraham, na ama nating lahat.

ang dating biblia search-75ang dating biblia search-54ang dating biblia search-28