Dating abakada auckland dating agency

Posted by / 04-Mar-2020 05:12

Dating abakada

Ang baybayin ay isang papantig, o syllabic na paraan ng pagsulat.Sa ating modernong alpabeto, ang bawat titik ay isang payak na tunog o phoneme na maaaring isang patinig (vowel) o isang katinig (consonant).Halimbawa, ang titik na ay hindi isang b lamang kundi ang pantig na ba.Kung isusulat ang salitang basa, dalawang titik lamang ang kailangan: Narito ang ilan pang halimbawa: Ano kaya ang dapat nating gawin kung may isusulat tayo na may ibang patinig bukod sa a?Pag-aralan muna natin kung paanong sumulat ng baybayin.Inaakala ng maraming tao na ang baybayin ay isang kakaibang alpabeto lamang at ang kailangang gawin ay matutuhan lamang na sumulat ng mga titik at saka gamitin ang mga ito gaya ng ginagawa natin sa alpabeto ngayon.Pinagsasama natin ang mga ito upang mabuo ang mga pantig (syllables).Ang mga pantig na ito ay pinagsasama upang mabuo ang mga salita.

Ang bawat titik na katinig (consonant letter) ay isang pantig na may kasamang patinig na a.

Ito ang tinatawag na mga huling katinig ng pantig (syllable final consonants) at ito ang dahilan kung bakit mas mahirap basahin ang baybayin kaysa sulatin ito.

Walang paraan upang maisulat ang mga huling katinig na ito.

Ang baybayin ay may mga katangian ng isang palapantigan at ng isang alpabeto rin.

Ang tawag sa ganitong paraan ng pagsulat ay isang .

dating abakada-57dating abakada-37dating abakada-16

Ganito: Kung ang kudlit ay nasa ibaba, U o O ang dapat bigkasin.

One thought on “dating abakada”